Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup a rezerváciu služieb a tovarov

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre nákup a rezerváciu služieb a tovarov (ďalej aj ako “VOP”) sa uplatňujú pri nákupe služieb a tovarov v spoločnosti
   1. Názov: Kultúra pod hviezdami o.z.
   2. Sídlo: Ochodnica 252, 023 35 Ochodnica
   3. IČO: 55358438
   4. Registrované na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-66388
   5. Kontaktný e-mail: tomas@podhviezdami.sk
   6. Telefonický kontakt: +421 948 605 900
   7. Hlavné webové sídlo (ďalej aj ako “Web”): www.podhviezdami.sk
    (ďalej aj ako “Prevádzkovateľ”)
  2. vo všetkých jej prevádzkach (ďalej aj ako “Prevádzky”):
   1. Amfiteáter, Ochodnica 121, 023 35 Ochodnica
  3. a na všetkých ostatných miestach konania podujatí (ďalej aj “Miesta”), počas predaja a rezervácie služieb a tovarov súvisiacich s podujatím a ktoré organizuje Prevádzkovateľ. Miesta sú uvádzané na všetkých informáciách o podujatiach ako sú plagáty, webstránky, sociálne siete a pod..
  4. a cez všetky predajné kanály (ďalej aj ako “Kanály”)
  5. Súčasťou VOP sú aj ďalšie dokumenty Prevádzkovateľa, platné na všetkých Miestach počas prípravy a realizácie podujatí a vo všetkých Prevádzkach:
   1. Pravidlá ochrany osobných údajov
   2. Pravidlá súťaží na sociálnych sieťach
   3. Používateľská príručka, návody, video návody, usmernenia a manuály
    ďalej aj ako “Súvisiace dokumenty
 1. Definície pojmov
  1. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uvádzame, že pojmy a skratky tu použité a vysvetlené platia v celom znení VOP rovnako, taktiež ako aj v Súvisiacich dokumentoch.
  2. “Zákazník” je osoba teda kupujúci, ktorý má záujem zakúpiť a/alebo rezervovať a/alebo využiť tovar alebo služby poskytované Prevádzkovateľom.
  3. “Internetový portál” je webová stránka a/alebo aplikácia, v ktorej Prevádzkovateľ prezentuje ponuku svojich tovarov a služieb Zákazníkom prostredníctvom siete internet. Prevádzkovateľ na tento účel zvyčajne používa avšak nie len Internetové portály:
   1. www.podhviezdami.sk
   2. www.facebook.com
   3. www.instagram.com
  4. “Podujatie” je vo vopred určenom termíne organizovaná činnosť, predstavenie, spoločenská akcia rôzneho charakteru (napr., avšak nie len koncerty, festivaly, divadelné, hudobné, audiovizuálne, filmové predstavenia, prehliadky, výlety, športové alebo iné spoločenské udalosti), ktorého sa môže zúčastniť Zákazník prezenčne alebo vo virtuálnom priestore.
  5. “Vstupenka” predstavuje potvrdenie o úhrade poplatku za vstup na podujatie je spravidla platná na podujatie s konkrétnym miestom, dátumom a časom a Zákazník je povinný sa ňou preukázať pred vstupom na podujatie. Za vstupenku sa považuje aj doklad s hodnotou 0,00 €, ak takúto cenu za podujatie určil Prevádzkovateľ alebo túto cenu zákazník dosiahol uplatnením zľavy platnej pre daný typ vstupenky alebo Podujatie. Vstupenka je cenina a Zákazník je povinný s ňou podľa toho aj nakladať. Každá Vstupenka obsahuje minimálne  unikátny čiarový a/alebo QR kód, unikátny alfanumerický reťazec, názov, miesto, dátum a čas konania podujatia, suma vstupného a informácie o Prevádzkovateľovi. Zákazník je povinný preukázať sa pred vstupom na podujatie platnou vstupenkou. 
  6. “Fyzická vstupenka” je jednou z foriem vstupenky reprezentovanou na fyzickom médiu (napríklad papier, náramok, visačka, atď ). Za Fyzickú vstupenku sa spravidla považuje  Vstupenka na podujatie vytlačená pracovníkom Prevádzkovateľa na Pokladni.
  7. “Elektronická vstupenka” sa rozumie vstupenka zakúpená Zákazníkom prostredníctvom internetového portálu uvedeného v ods II. bod C. Po potvrdení a spracovaní platby od Zákazníka je Elektronická vstupenka doručená potvrdzujúcou e-mailovou správou Zákazníkovi na e-mailovú adresu, ktorú pri nákupe uviedol. Za Elektronickú vstupenku sa spravidla považuje papierová vstupenka, vytlačená Zákazníkom (napr. vo formáte A4) alebo v elektronickej podobe vo formáte PDF prostredníctvom prenosného elektronického zariadenia (mobilný telefón, tablet alebo iné zariadenie umožňujúce zobrazenie Elektronickej vstupenky) alebo ako obrázok čiarového/QR kódu, ktorý je súčasťou e-mailovej správy v jej tele.
  8. “Doručenie” spôsob akým je zákazníkovi doručený tovar alebo Vstupenka po úspešnej úhrade nákupu.
  9. “Zodpovedný pracovník” osoba zodpovedná za prevádzku 
  10. “Reklamačný poriadok” je reklamačný poriadok Prevádzkovateľa, ktorým je upravený postup vybavovania reklamácii podaných Zákazníkom. Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť VOP.
  11. “Nákup” znamená úspešne dokončenie objednávky úhradou za tovary alebo služby osobne v pokladniach Prevádzkovateľa Podujatia alebo elektronicky prostredníctvom Internetového portálu.
  12. “Rezervácia” znamená nezáväzné prejavenie záujmu o konkrétnu službu alebo tovar zo strany zákazníka. Pokiaľ Prevádzkovateľ neurčil inak, Rezervácia má vopred definovanú dobu platnosti, počas ktorej môže Zákazník zrealizovať úhradu za túto Rezerváciu. V prípade neuhradenia sumy za Rezerváciu je oprávnený Prevádzkovateľ takúto Rezerváciu zrušiť. Prevádzkovateľ je oprávnený upraviť obsah Rezervácie alebo iné parametre Rezervácie aj bez predchádzajúceho súhlasu Zákazníka. V prípade, ak zákazník s týmito zmenami nesúhlasí, môže Rezerváciu zrušiť alebo nechať prepadnúť.
  13. “Platobná metóda” je spôsob úhrady platby za vytvorenú objednávku.
  14. “Darčeková poukážka” a/alebo “Darčeková karta” a/alebo “Voucher” je cenina, ktorú je možné použiť ako Platobnú metódu určenú na úhradu tovarov alebo služieb.
 1. Zakúpenie Elektronickej vstupenky
  1. Zákazník si na Internetovom portáli po zobrazení programu Podujatí, zvolí konkrétne Podujatie, o ktoré má záujem a vytvorí si Objednávku. Následne si v Podujatí vyberie vhodný typ vstupného, zvolí druh zľavy (ak spĺňa podmienky na jej uplatnenie) a pokračuje pridaním do košíka. Po uplatnení zľavy sa zobrazí konečná cena vstupenky.
   1. Druhy podujatí:
            a) s adresným sedením – pri nákupe Vstupenky vyberá Zákazník konkrétne sedadlá, na ktoré je Vstupenka viazaná. Sedadlá sa pridávajú kliknutím na ne za predpokladu, že sú dostupné. Takého sedenie môže byť rozdelené do viacerých kategórií, pričom každá kategória má určenú cenovú reláciu.
    b) s voľným sedením a/alebo na státie a/alebo na vstupné – takýto druh vstupenky nie je viazaný na konkrétne miesto sedadla a preto si zákazník vyberá len množstvo Vstupeniek o ktoré má záujem vo vybranej cenovej kategórii, respektíve zóne.
   2. Zľavy
    V prípade ak Prevádzkovateľ poskytuje zľavu a zákazník spĺňa podmienky na jej poskytnutie, má možnosť uplatniť si zľavu na tovar alebo službu. Zľavy môžu byť určené pre vybrané vekové skupiny Zákazníkov (napr. deti, študenti, seniori) zdravotne znevýhodnených Zákazníkov (napr. nevidiaci, nepočujúci, ZŤP a pod.) či inak jasne popísané skupiny Zákazníkov (napr. držitelia preukazov, členovia vybraných spolkov alebo zoskupení, zamestnanci vybraných spoločností a/alebo iné skupiny). Po zakúpení zľavnenej Vstupenky je Zákazník povinný sa preukázať pri kontrole vstupenky pri vstupe na Podujatie príslušným dokladom preukazujúcim nárok na uplatnenie vybranej zľavy. Bez preukázania nároku na zľavu príslušným spôsobom alebo dokladom nebude Zákazníkovi umožnený vstup na Podujatie. Zákazník je povinný si v takom prípade doplatiť v Pokladni rozdiel medzi zľavnenou a plnou cenou Vstupenky.
  2. Po potvrdení zvoleného výberu Zákazník pokračuje ku spôsobu doručenia online vstupenky zadaním kontaktných údajov a e-mailu, na ktorý mu bude po vykonaní úhrady doručená Elektronická vstupenka. Bez zadania povinných údajov o Zákazníkovi nebude možné prejsť k vykonaniu elektronickej úhrady za objednávku.
  3. Následne Zákazník pokračuje k výberu Platobnej metódy a realizácii úhrady touto Platobnou metódou. Úhradu je potrebné vykonať v časovom limite, ktorý sa odpočítava od okamihu začatia procesu objednávky. Po vypršaní časového limitu nebude nedokončená objednávka uskutočnená a položky v objednávke sa uvoľnia do ďalšieho predaja pre iných Zákazníkov.
  4. Po úspešnej realizácii je Zákazník presmerovaný späť na Internetový portál, kde si môže stiahnuť Elektronickú vstupenku vo formáte PDF do zariadenia, na ktorom realizoval úhradu za objednávku. Súčasne je Zákazníkovi odoslaný potvrdzujúci e-mail o platbe s platnými Elektronickými vstupenkami za predpokladu, že Zákazník pri nákupe uviedol správny e-mail.
  5. Pre daňové účely slúži Vstupenka ako zjednodušený daňový doklad.
  6. Zákazník sa preukáže pred vstupom na Podujatie platnou Vstupenkou.
  7. V prípade, ak Zákazník neobdrží e-mailové potvrdenie o nákupe, je možné podľa e-mailu zadaného Zákazníkom a čísla nákupu zistiť, čo sa stalo a online vstupenky znova poslať. V takomto prípade je potrebné kontaktovať Zodpovednú osobu Prevádzkovateľa    
  8. Vstupenku je možné zakúpiť pred Podujatím podľa toho, akú predajnú stratégiu určil Prevádzkovateľ pre vybraný tovar a/alebo službu.
  9. Prevádzkovateľ môže určiť obmedzenia počtu súčasne pridaných položiek v jednej objednávke a/alebo na predajný kanál a/alebo na Podujatie.
 2. Výmena a storno Vstupeniek
  1. Prevádzkovateľ môže vo vybraných prípadoch Vstupenky vymeniť alebo stornovať v prípadoch, kedy je Podujatie zrušené alebo presunuté na iný termín. Vo všetkých ostatných prípadoch platí, že zakúpené Vstupenky na Podujatie nie je možné vrátiť, stornovať či vymeniť, ani žiadať za ne akúkoľvek inú náhradu alebo zľavu.
  2. Na Elektronický predaj Vstupeniek na Podujatia sa vzťahuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  3. Podľa § 7 ods. 6 písm. k) Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je „poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote“.
  4. O výmenu alebo storno Vstupenky môže Zákazník požiadať e-mailom alebo osobne na prevádzke Prevádzkovateľa v čase otváracej doby, na základe Reklamačného poriadku ešte pred začiatkom Podujatia. V žiadosti je Zákazník povinný uviesť svoje meno, kontaktné údaje (e-mail, telefón a adresu), názov Podujatia, dátum a čas konania Podujatia, čísla Vstupeniek. Žiadosť bude posúdená Zodpovedným pracovníkom Prevádzkovateľa. Zákazník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť jeho žiadosti o výmenu Vstupenky. Každá žiadosť bude posudzovaná individuálne.
  5. V prípade vyhovenia žiadosti Zákazníka o storno Elektronickej vstupenky, zákazník obdrží od Prevádzkovateľa listom, e-mailom, SMS alebo inou spätne preukázateľnou formou potvrdenie o jeho schválení a prostriedky za nákup Vstupenky budú Zákazníkovi vrátené na bankový účet z ktorého realizoval Zákazník úhradu Nákupu najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa schválenia storna.
  6. V špecifických prípadoch, kedy technicky nie je možné vrátiť prostriedky na účet Zákazníka rovnakou platobnou metódou, akú použil Zákazník na úhradu môže byť Zákazník požiadaný Prevádzkovateľom o poskytnutie iného čísla účtu, na ktorý budú tieto prostriedky poukázané. V takomto prípade sa lehota na vrátenie prostriedkov predlžuje o čas, dokiaľ Zákazník uvedie nové číslo účtu. Takýmito prípadmi môžu byť, situácie uvedené nižšie:
   1. Stornovanie Nákupu po viac ako 6 mesiacoch od úhrady, ktorý bol realizovaný platobnou kartou.
   2. Zákazník už nie je disponentom účtu, z ktorého realizoval nákup alebo bol takýto účet zrušený, zablokovaný, či inak pre Zákazníka nedostupný.
   3. Zákazník zrušil, stratil, dal si zablokovať, bola mu odcudzená alebo má z iného dôvodu nedostupnú platobnú kartu z ktorej realizoval úhradu pôvodného Nákupu.
   4. Iné situácie, ktoré znemožňujú vrátenie prostriedkov na účet z ktorého bola realizovaná pôvodná platba.
  7. Vrátenie prostriedkov za Nákup môže byť realizované aj v hotovosti na prevádzke Prevádzkovateľa, ak takúto možnosť Prevádzkovateľ zákazníkovi poskytol alebo s ňou na žiadosť Zákazníka súhlasil. Zákazník si v uvedenom prípade prevezme prostriedky osobne na prevádzke Prevádzkovateľa v dohodnutom termíne alebo počas otváracích hodín Prevádzkovateľa. V uvedenom prípade nie je Prevádzkovateľ zodpovedný za nedodržanie lehoty na vrátenie prostriedkov, ak sa Zákazník nedostavil v dohodnutom termíne a čase u Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa bude snažiť Zákazníkovi poskytnúť iný náhradný termín na prevzatie prostriedkov. V uvedenom prípade nie je vylúčené, že sa Prevádzkovateľ a Zákazník môžu dohodnúť aj na zmene spôsobu vrátenia prostriedkov. 
  8. V prípade neposkytnutia súčinnosti zo strany Zákazníka v procese storna, budú prostriedky použité na chod kultúrneho centra.
  9.   alebo formou vouchera s hodnotou pôvodnej vstupenky
 3. Zmena miesta alebo typu vstupného a po zakúpení Vstupenky
  1. Vstupenky sú viazané na presný čas a sedadlo, preto zmena sedenia nie je možná.
  2. Realizácia zmeny sedenia je možná len prostredníctvom storna vstupeniek, ktoré je uvedené vyššie.
  3. Po obdržaní mailu o schválení storna prevádzkovateľom je možné si objednať a zaplatiť vstupenky podľa Vášho nového výberu.
 4. Zákazník žiada zmenu termínu predstavenia
 5. Zrušené predstavenie
 6. Presunuté predstavenie
 7. Neuplatnená zľava pri nákupe
 8. Storno vstupeniek bez udania dôvodu
 9. Náhradný termín alebo iné Podujatie
 10. Zakázník neobdržal vstupenky
 11. Neprebehla platba
 12. Neobdržal storno na účet
 13. Neočakávané okolnosti na podujatí (počasie, nahlásená bomba, …)
 1. Darčekový poukaz
  1. Darčekový poukaz je možné využiť v pokladni za vstupenky a doplnkový tovar. Pri nákupe online je možné darčekový poukaz využiť iba na kúpu online vstupeniek zadaním unikátneho kódu darčekovej poukážky pri vytváraní objednávky v priestore na to vymedzenom. Darčekový poukaz je možné darovať tretej osobe.
  2. Termín platnosti je uvedený na darčekovom poukaze a je možno využiť ho len na podujatie, konajúce sa do posledného dňa termínu uvedeného na darčekovom poukaze. Termín platnosti darčekového poukazu nemožno predĺžiť.
  3. Darčekový poukaz je možné použiť len na jednorázovú úhradu vstupeniek, nie je možné jej čiastočné využitie v rámci viacerých objednávok. Pri nákupe vstupeniek darčekovou poukážkou sa zostatková hodnota nevydáva, považuje za využitú v plnom rozsahu.
  4. V prípade ak cena vstupenky presahuje hodnotu darčekovej poukážky je možné použiť viacero darčekových poukážok, ako aj kombinovať jednotlivé druhy darčekových poukážok alebo rozdiel doplatiť  formou uvedenej platobnej metódy.
 2. Strata a znehodnotenie  

Zákazník nesie plnú zodpovednosť za zakúpenú vstupenku alebo darčekovú poukážku. V prípade jej straty prípadne znehodnotení Prevádzkovateľ neposkytuje novú vstupenku ani darčekovú poukážku. 

 1. Online rezervácia
  1. Zákazník si na webe po zobrazení programu podujatí s dátumom a časom, zvolí konkrétne podujatie, o ktoré má záujem a vytvorí si rezerváciu podobným spôsobom ako objednávku s povinnosťou platby. Z plánu miest na sedenie kliknutím označí vybrané sedadlo a následne zvolí druh zľavy (ak spĺňa jej podmienky) a pokračuje na rezervovať. 
  2. Po potvrdení zvoleného výberu zákazník pokračuje k zadaniu kontaktných údajov a mailu, na ktorý mu bude rezervácia doručená.  Bez zadania mailu nebude možné rezerváciu vykonať.
  3. Na Váš e-mail bude zaslané potvrdenie o rezervácii vstupeniek s jedinečný číslom rezervácie a termínom platnosti Vašej rezervácie s možnosťou platby po kliknutí na tlačidlo „Zaplatiť rezerváciu online”, ktoré Vás presmeruje na platbu ako pri úhrade objednávky online vstupenky. 
  4. Rezerváciu vstupenky môže zákazník uhradiť pred uplinutím jej termínu splatnosti aj v pokladni po predložení čísla rezervácie. 
  5. Ak do uvedeného termínu platnosti rezervácie zákazník nezrealizuje platbu, prevádzkovať podujatia je oprávnený stornovať rezerváciu, ktorá nebola zaplatená v pokladni alebo online. 
  6. V prípade, ak rezervované vstupenky nebudete chcieť/môcť využiť, kontaktujte zodpovedného pracovníka a zrušte prosím svoju rezerváciu.
 2. Ochrana osobných údajov 

Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov kupujúceho v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Orgán dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika, www.soi.sk.
 1. Záverečné ustanovenia 

Uvedené obchodné podmienky sú platné v deň zrealizovania Platby Zákazníkom.